Hadith-Hadith Fadhilat Pengkhususan Surah al-Kahfi Pada Hari Jum’at:Satu Kajian Terperinci

| |

Tajuk: Hadith-Hadith Fadhilat Pengkhususan Surah al-Kahfi Pada Hari Jum’at: Satu Kajian Terperinci

Kajian oleh:
Muhammad Fathi bin Ali (ansarul-hadis.blogspot.com)

Editor:
Mohd `Adlan bin Mohd Shariffuddin (ad-diyari.com)
Ahmad Saifuddin Yusof (kembaramakna.blogspot.com)

Edisi:
Rabi’ al-Awwal 1433H / Februari 2012M

Jumlah Halaman: 
82 termasuk kulit

Hak Cipta: 
Buku ini adalah waqaf penulis kepada seluruh umat Islam, tiada hak cipta mana-mana syarikat percetakan, dianjurkan untuk menyebarkannya dan mencetaknya dengan sebarang alat percetakan, dilarang plagiat sama sekali, dan dilarang meniagakannya tanpa izin bertulis daripada penulis terlebih dahulu.     Kandungan

Kandungan. 1

Pendahuluan. 4

Hadith-Hadith Fadhilat Surah al-Kahfi Secara Umum.. 9

1.      Hadith al-Barra’: Turunnya al-Sakinah atas sesiapa yang membacanya. 10
2.      Hadith Abi al-Darda’: Terselamat daripada fitnah al-Dajjal 10

Penjelasan Status Hadith: Pengkhususan Bacaan Surah al-Kahfi Pada Hari Juma‘at. 11

1-        Hadith ‘Ali bin Abi Thalib: 11
·       Matan: 11
·       Takhrij: 11
·       Status Hadith: 12

2-        Hadith Zaid bin Khalid al-Juhani: 14
·       Matan: 14
·       Takhrij: 14
·       Status Hadith: 14

3-        Hadith ‘Abdullah bin ‘Umar: 16
·       Matan: 16
·       Takhrij: 16
·       Status Hadith: 16

4-        Hadith Isma‘il bin Rafi‘: 19
·       Matan: 19
·       Takhrij: 19
·       Status Hadith: 19

5-        Hadith Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Farwah: 21
·       Matan: 21
·       Takhrij: 21
·       Status Hadith: 21

6-        Hadith Umm al-Mu’minin ‘Aishah: 22
·       Matan: 22
·       Takhrij: 22
·       Status Hadith: 23

7-        Hadith Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah: 25
·       Matan: 25
·       Takhrij: 25
·       Status Hadith: 25

8-        Hadith al-Barra’ dan Ibn ‘Abbas: 28
·       Matan: 28
·       Takhrij: 28
·       Status Hadith: 28

9-        Hadith Abu Hurairah: 31
·       Matan: 31
·       Takhrij: 31
·       Status Hadith: 31

10-     Hadith ‘Umar al-Khattab: 33
·       Matan: 33
·       Takhrij: 33
·       Status Hadith: 33

11-     Hadith Anas bin Malik: 35
·       Matan: 35
·       Takhrij: 35
·       Status Hadith: 35

12-     Hadith Makhul: 38
·       Matan: 38
·       Takhrij: 38
·       Status Hadith: 38

13-     Hadith Tanpa Sahabi: 39
·       Matan: 39
·       Takhrij: 39
·       Status Hadith: 39

14-     Hadith Sebahagian Ahli Madinah: 40
·       Matan: 40
·       Takhrij: 40
·       Status Hadith: 40

15-     Hadith Ibn Wahab: 41
·       Matan: 41
·       Takhrij: 41
·       Status Hadith: 41

16-     Hadith Abi Sa‘id al-Khudri: 43
·       Matan: 43
·       Takhrij & Status Hadith:
·       Pertama: Jalur Husyaim bin Basyir. 47
                       Takhrij: Jalur Mauquf. 47
                       Matan: Jalur Mauquf. 47
                       Takhrij: Jalur Marfu‘ 48
                       Matan: Jalur Marfu‘ 48
                       Status: Jalur Husyaim bin Basyir. 48
                                  Kajian Sanad: Jalur Husyaim bin Basyir. 48
                                  Kajian Matan: Jalur Husyaim bin Basyir
·       Kedua: Jalur Syu‘bah al-Hajjaj 60
                     Takhrij: Jalur Mauquf. 60
                     Matan: Jalur Mauquf. 60
                     Takhrij: Jalur Marfu‘ 61
                     Matan: Jalur Marfu‘ 61
                     Status: Jalur Syu‘bah bin al-Hajjaj 62
                                Kajian Sanad: Jalur Syu‘bah bin al-Hajjaj
·       Ketiga: Jalur Sufyan al-Thauri 66
                    Takhrij: 66
                    Matan: 66
                    Status: Jalur Sufyan al-Thauri 67
                               Kajian Sanad: Jalur Sufyan al-Thauri 67
                               Kajian Matan: Jalur Sufyan al-Thauri
·       Kesimpulan status hadith Abi Sa‘id al-Khudri secara keseluruhan: 69

Penutup. 71
·       Fiqh al-Hadith: Yang Sahih. 72

Index Faedah Hadith & Fiqh
Index Faedah Hadith & Fiqh


Maksud istilah al-Marfu'

Antara amalan-amalan yang dianjurkan pada hari Juma'at

Waktu mustajabnya doa pada hari Juma'at

Hadith-hadith yang didiamkan Imam al-Nasa'i dalam kitabnya al-Mujtaba adalah Sahih disisinya

Hukum solat Juma'at bagi lelaki yang baligh

Hadith-hadith yang didiamkan Abu Daud dalam Sunan adalah Soleh

Status hadith fadhilat setiap langkah kaki menuju solat Juma'at seolah berpuasa & bersolat malam selama setahun

Hasan disisi Abu `Isa al-Tirmizi adalah Dha’if

Hakikat solat Tahiyatul Masjid

Penjelasan Dha’ifnya hadith mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid

Hujah al-Bukhari untuk fiqh mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid

Penjelasan Munkarnya hadith Aus bin Aus berkenaan memperbanyak selawat atas Nabi pada hari Juma'at 9

Maksud istilah al-Hadith

Maksud istilah al-Mu‘awwizatain

Maksud istilah al-Matan

Maksud istilah al-Takhrij

Manhaj para huffaz Salaf berinteraksi dengan periwayatan para perawi Majhul

Bezanya manhaj huffaz Salaf al-Mutaqaddimin & al-Mutaakhkhirin dalam istilah Munkar

Maksud istilah al-Mauquf

Maksud istilah Munqathi'

Maksud istilah al-Mu‘dhal

Tahzir (amaran) Imam Ahmad bin Hanbal untuk hadith-hadith Gharib. 31

Silapnya al-Suyuthi dalam menukilkan hadith `Abdullah bin `Umar dalam al-Dur al-Manthur

Beza manhaj para huffaz Salaf al-Mutaqaddimin & al-Mutaakhkhirin dalam istilah La Asla Lahu (لا أصل له) dan La Isnada Lahu (لا إسناد له

Kebarangkalian silapnya pengarang al-Hidayah Ila Bulugh al-Nihayah dalam menyebut lafaz 'Juma'at' untuk hadith Anas 37

Maksud istilah Madar sesuatu hadith

Penjelasan bahawa hadith zikir (سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك) selepas wudhu adalah Dha’if secara Marfu’ dan rajihnya adalah Mauquf kepada Abi Sa’id al-Khudri sebagai kata-katanya sahaja

Maksud istilah Syaikh

Maksud istilah Ghair Masyhur

Maksud istilah Soduq Yukhti’ Kathiran

Penjelasan bahawa hadith Nu'aim bin Hammad berkenaan malapetaka pada bulan Ramadhan adalah Batil 49

Penjelasan bahawa Husyaim tidak pernah sama sekali mendengar dari Abi Hasyim al-Rumani & bantahan kepada mereka yang ingkar akan kenyataan Imam Ahmad bin Hanbal, serta penjelasan manhaj para huffaz Salaf al-Mutaqaddimin dalam berinteraksi dengan periwayatan para perawi Mudallis

Penjelasan silapnya Abi al-Nu‘man Muhammad bin al-Fadhl al-Sadusi dalam meriwayatkan lafaz 'malam Juma'at' 57

Beza manhaj para huffaz Salaf al-Mutaqaddimin & al-Mutaakhkhirin dalam istilah Syadz  57

Penjelasan silapnya Nu‘aim bin Hammad dalam meriwayatkan lafaz 'apa yang antara dua Juma‘at ' 57

Penjelasan tersilapnya al-Hakim dan al-Albani atas hadith Yahya bin Kathir dalam menyatakan bahawa ia adalah atas syarat  kedua al-Bukhari dan Muslim atau salah satu daripada mereka

Maksud istilah Athbat al-Nas Fi Hadith Fulan. 62

Maksud istilah Thiqah Lahu Awham

Maksud istilah Min Thiqat Ashab Fulan. 62

Periwayatan Ghundar adalah yang paling jitu untuk hadith-hadith Syu’bah

Maksud istilah Thabit Fi Fulan 63

Maksud istilah Soduq Lahu Awham

Penjelasan silapnya Rabi‘ bin Yahya dalam meriwayatkan hadith Syu'bah secara Marfu' 57

Maksud istilah Jarh wa Ta‘dil

Apabila berlaku percanggahan secara khusus antara riwayat Husyaim dan Syu‘bah serta Sufyan daripada seseorang rawi, jika Syu‘bah dan Sufyan sepakat dalam periwayatan mereka untuk seseorang rawi itu, maka diunggulkan periwayatan mereka berdua ke atas periwayatan Husyaim.. 69

Maksud istilah Syarat hadith Sahih 69

Hadith Munkar kekal Munkar selama-lamanya

Penjelasan maksud sebenar ungkapan Imam al-Syafi’i berkenaan amalan surah al-Kahfi pada hari Juma’at

Tidak diketahui amalan para Sahabat Nabi SAW melazimi membaca surah al-Kahfi secara khusus pada hari Juma'at dengan mengharapkan ganjaran khusus. 73Posted by Abu Ismaaeel Fathi on 5:31 PM. Filed under .

4 comments for "Hadith-Hadith Fadhilat Pengkhususan Surah al-Kahfi Pada Hari Jum’at:Satu Kajian Terperinci"

  1. Assalamualaikum, Ustaz Fathi. saya telah lama memuat turun buku ini. satu kajian yang sanagat detail dan bagus. namun saya ingin bertanya, di mukasurat 10, dibawakan hadith dari abi darda. dalam matan hadith tersebut terdapat lafaz "Fitnah". dan saya lihat lafaz ini tidak terdapat di dalam muslim. dan ianya adalah Abu daud. boleh saya tahu shahih muslim pada yang menjadi rujukan Ustaz Fathi.

  2. ya, ia adalah lafaz abu daud, terdapat sedikit kesilapan.

  3. saya telah betulkan lafaznya, terima kasih atas koreksi.

  4. https://islamqa.info/ar/10700

Leave a reply

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign