Penjelasan Status Hadith Kelebihan Puasa 'Arafah


|| Penjelasan Status Hadith Kelebihan Puasa 'Arafah ||

Hadith popular berkenaan kelebihan (fadhilat) puasa pada hari 'arafah, datang dengan jalur dari sekelompok (jamaah) sahabat antaranya Abi Qatadah (dan ini tidak tepat), Qatadah bin al-Nu'man, 'Umar al-Khattab, 'Aishah, Sahl bin Sa'ad, Ibn 'Abbas, Zaid bin al-Arqam, 'Abdullah bin 'Umar. Namun kesemua jalur ini tidak terlepas daripada cacat cela, Dha'if serta tidak dapat dinaikkan darjatnya. 

A) Kritikan Sanad:

1) Jalur yang paling kuat ialah jalur yang dikeluarkan oleh Muslim dalam Jami'nya al-Sahih, iaitu daripada 'Abdullah bin Ma'bad al-Zimmani daripada Abi Qatadah secara marfu', hadith ini Dha'if, baginya banyak kecacatan antaranya:

  1- Putus (inqitha') antara 'Abdullah bin Ma'bad al-Zimmani dan Abi Qatadah al-Ansari (Sahabi) sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Bukhari dalam al-Tarikh al-Kabir (5/198). Bahkan kata al-Tirmizi "Hasan" iaitu Dha'if (al-Jami' al-Mukhtasar, 749) begitu juga Ibn 'Adiy dengan mengutip kalam al-Bukhari (al-Kamil Fi Dhu'afa' al-Rijal, 5/347).

  2- Mutaba'ah daripada Harmalah bin Iyaas (atau Iyaas bin Harmalah) tidak dapat menampung kelemahan jalur ini, baginya ittirab (goncang) serta ikhtilaf (percanggahan ) yang amat berat sehingga tidak dapat ditarjih dan ditinggalkan, berkata al-Bukhari selepas menyebut ikhtilaf bagi jalur ini "Tidaklah Sahih isnadnya" (al-Tarikh al-Kabir, 3/68), serta berkata al-Daraquthni selepas menjelaskan jalur-jalurnya "Ianya Muttarib, tidaklah dihukum baginya dengan apapun" (al-'Ilal, 6/151).

  3- Sekiranya seseorang berkata 'Abdullah bin Ma'bad al-Zimmani mendengar daripada Abi Qatadah al-Ansari (Sahabi), maka jalur ini tetap Dha'if kerana putusnya juga! Disebabkan Abu Qatadah dalam jalur ini bukanlah Abu Qatadah al-Ansari yang merupakan seorang Sahabi, namun ia sebenarnya adalah Abu Qatadah al-'Adawi yang merupakan daripada kalangan Tabi'in. 

Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Ma'in katanya "semua riwayat daripada Ibn Sirin, dan juga riwayat para Basrah daripada Abi Qatadah, maka ianya adalah Abu Qatadah al-'Adawi", sungguh Ibn Ma'in merupakan sang pencerah!! Maka jalur ini Dha'if kerana kedua-dua 'Abdullah bin Ma'bad al-Zimmani serta Harmalah yang meriwayatkan hadith ini adalah orang Basrah, maka Abi Qatadah adalah al-'Adawi bukannya al-Ansari. 

2) Jalur 'Umar al-Khattab, dikeluarkan antaranya oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya (144), iaitu daripada 'Abdullah bin Ma'bad al-Zimmani daripada Abi Qatadah, jalur ini juga Dha'if baginya putus (inqitha') kerana 'Abdullah bin Ma'bad tidak pernah mendengar daripada 'Umar sebagaimana yang dijazamkan Abu Zur'ah dalam al-Marasil (524).

3) Jalur Qatadah bin al-Nu'man juga Dha'if kerana dalamnya terdapat para rawi yang Matruk dan Dha'if. 

4) Jalur 'Aishah juga Dha'if kerana putus antara 'Atha al-Khurasani dan 'Aishah, ianya juga datang dengan riwayat yang bersambung (mausul) namun Dha'if tidak terlepas daripada para rawi Munkarul Hadith serta Majhul. 

5) Jalur Sahl bin Sa'd juga Dha'if, baginya dua rawi yang Dha'if

6) Jalur Ibn 'Abbas juga Dha'if dalamnya terdapat para rawi yang Matruk dan Dha'if. 

7) Jalur Zaid bin al-Arqam juga Dha'if bahkan musalsal (bersamsung-sambung) dengan para rawi yang Dha'if dan Matruk. 

8) Akhirnya jalur Ibn 'Umar juga Dha'if, baginya perawi Munkarul Hadith. 

B) Kritikan Teks (Matan): 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, isnad setiap jalur hadith ini tidak terlepas daripada cacat cela, dan ianya Dha'if tidak dapat dikuatkan. Selain masalah sanad, hadith ini juga bermasalah pada teksnya iaitu lafaz "diampunkan dosa-dosa setahun sebelum serta setahun selepasnya".

Lafaz ini secara zahir seolah menetapkan keampunan dosa-dosa yang bakal dilakukan pada tahun akan datang, ini ajaib!! Perkara sebegini hanya benar bagi Nabi yang ma'sum, manakala manusia lain yang berbuat dosa maka tidaklah ditetapkan keampunan, tidak diampun melainkan setelah bertaubat memohon keampunan. 

Lihatlah kita kepada hadith kelebihan bulan paling mulia Ramadhan, yang baginya malam umpama 1000 bulan, disebut dalam hadith Sahih dengan kesepakatan huffaz "sesiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan serta mengharap keampunan (ikhlas) maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu", dalam lafaz lain menyebut "sesiapa yang mendirikan malam al-Qadr dengan penuh keimanan serta mengharap keampunan (ikhlas) maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu". 

Bagaimana mungkin puasa 1 hari pada hari 'arafah ini kelebihannya melebihi puasa Ramadhan yang difardhukan selama 30 atau 29 hari, serta disebutkan baginya bulan maghfirah (keampunan)??! Serta bagaimana mungkin puasa 'arafah ini kelebihannya melebihi bersolat malam dalam malam al-Qadr, yang Nabi serta isteri-isterinya berjaga malam di masjid dalam tempoh-tempoh 10 hari akhir??! 

C) Fiqh al-Hadith: 

Telah jelas kepada kita bahawa tiada hadith Sahih berkenaan kelebihan (fadhilat) berpuasa pada hari 'arafah, hadithnya Dha'if serta Munkar matan (teks)nya. Namun tidaklah menjadi kesalahan serta tidaklah dihukumi bid'ah mereka yang berpuasa pada hari 'arafah, kerana telah thabit Sahih dianjurkan memperbanyak amalan pada 10 hari awal Zulhijjah dan ia termasuklah berpuasa, disamping bertakbir, serta bertahmid, dan hari 'arafah termasuk 1 hari dalam hari-hari 10 awal Zulhijjah. 

Dengan itu dianjurkan membanyak amal termasuklah salah-satunya dengan berpuasa pada hari 'arafah, hanya saja kelebihan yang disebutkan dalam hadith yang popular "diampunkan dosa-dosa satu tahun lalu serta mendatang" tidaklah Sahih. Suka saya mengulang ungkapan para guru-guru saya, "fiqh bagi sesuatu hadith itu lebih luas daripada tashih (penilaian Sahih) serta tad'if (penilaian Dha'if)", dan kaedah umum ini adalah perkara yang perlu jelas difahami. 

Fathi al-Sakandary 
8 Zulhijjah 1435H / 3 Oktober 2014M
Iskandariah, Mesir.

| | Read More »

Penjelasan Status Hadith: Doa Khusus Malam al-Qadr

|| Penjelasan Status Hadith: Doa Khusus Malam al-Qadr || 

Tiada hadith Sahih berkenaan doa khusus pada malam al-qadr, adapun hadith 'Aishah yang masyhur berbunyi (Allahumma innaka 'afuwwun, tuhibbul-'afwa, fa'fu 'anni) maka ia Dha'if, cacat isnad dan matan.

Baginya sekurang-kurang 2 penyakit:

1- Pertama cacat isnad: putusnya isnad antara 'Abdullah bin Buraidah dan 'Aishah, demikian sebagaimana fatwa para huffaz semisal al-Nasaie, al-Daraquthni, al-Baihaqi dan lainnya. Hadith yang putus isnad adalah Dha'if kerana telah hilang satu syarat utama hadith Sahih.

2- Kedua cacat matan hadith: ia menyebut apabila seseorang mengetahui atau mendapati malam al-qadr, maka apakah yang perlu dibaca? Ini tidak mungkin, kerana tiada tanda-tanda malam al-qadr yang sahih sebelum atau ketika ia berlaku, yang sahih hanya tanda selepas ia telah berlalu, maka mana mungkin seseorang tahu dia sedang berada dalam malam al-qadr untuk membaca doa ini? [Nota: telah saya jelaskan secara rinci hadith-hadith berkait tanda malam al-qadr dalam risalah saya bertajuk: Tanda malam al-qadr dari hadith yang sahih - http://ansarul-hadis.blogspot.com/2013/07/tanda-malam-al-qadr-dari-hadith-yang.html]

Selain huffaz Salaf semisal al-Nasaei, al-Daraquthni, al-Baihaqi, antara ulama hadith masa kini yang turut menDha'ifkan hadith ini ialah guru-guru kami Syaikhuna Thariq 'Iwadullah, Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl kedua mereka dalam tahqiq mereka atas Bulughul Maaram, Syaikhuna al-Tharifi dalam kuliahnya berkenaan hadith-hadith cacat berkait puasa, serta Syaikhuna Basyar 'Awwad Ma'ruf dalam al-Musnad al-Musannaf al-Mua'allal, begitu juga al-Syaikh Muqbil Hadi al-Wadie.

Saya Abu Ismail berkata: walaupun hadith ini Dha'if, ia boleh diamalkan kerana ia hanya doa, dan tidak bersangkut hukum, serta intipati doanya tidak bercanggah dengan usul agama, kerana itu dalam sebahagian naskah al-Jami' al-Mukhtasar, al-Tirmizi menyebut hadith ini "Hasan Sahih" iaitu eloknya matan doa ini dan boleh diamalkan. Bahkan doa ini boleh dibaca pada bila-bila waktu, baik dalam bulan Ramadhan atau luar Ramadhan, dalam solat atau luar solat.

~ Fathi al-Sakandary ~

| | Read More »

[Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl] Hukum solat qiam al-lail berjamaah, solat taubat serta solat tasbih
Gambar: Syaikhuna Maher yasin al-fahl di darul hadith, iraq|| Syaikhuna al-Muhaddith Maher Yasin al-Fahl ||
Hukum solat qiam al-lail berjamaah, 
solat taubat serta solat tasbih 

Pada 10 Mac 2014, daku telah bertanya kepada guru kami Syaikhuna al-Muhaddith al-Muhaqqiq Dr. Abul Harith Mahir Yasin al-Fahl, syaikhul hadith di Darul Hadith Iraq, ketua pensyarah hadith dan fiqh muqaran (fiqh perbandingan mazhab) di universiti al-Anbar, Iraq. Pentahqiq Mukhtasarul Mukhtasar (Sahih Ibn Khuzaimah), Syamail al-Nabi, Musnad al-Syafie dan lainnya.

Soalku: 

شيخنا الجليل، هل صلاة قيام الليل تشرع فيها الجماعة ؟ و هل يجوز ان يصلي الرجل مع اهله جماعة في المنزل ؟

Terhemahan: "Wahai guru kami yang mulia tinggi, adakah solat qiam al-lail itu disyariatkan baginya berjamaah? Dan adakah boleh seseorang lelaki bersolat qiam bersama keluarganya (isteri dan anak-anak) secara berjamaah di rumah?"

Maka jawab Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl:

نعم تشرع قيام الليل في جماعة ولكن ليس دائما أما الفروض الخمسة ﻻ بد من صلاتها في المسجد

Terjemahan: "Ya, disyariatkan melakukan solat qiam al-lail secara berjamaah akan tetapi tidaklah selalu, manakala solat fadhu wajib yang lima tidak dapat tidak mestilah yang bersolat itu di masjid"

Mendapat jawpapan beliau ini, maka balasku kepada Syaikhuna Maher: 

اسال الله ان يغفر لكم ويرزقكم الجنة، بارك الله فيكم يا شيخنا

Terjemahan: "Daku memohon kepada Allah agar memberimu keampunan dan memberimu rezqi syurga, moga Allah memberkatimu wahai guru kami" 

Maka balas Syaikhuna Abul Harith al-Fahl: 

حفظكم الله

Terjemahan: "Moga Allah memeliharamu" 

Kemudian daku meneruskan diskusi bersama Syaikhuna Maher seraya bertanya lagi, soalku:

شيخنا لو سمحتم، ما حكم صلاة التوبة وما صحة الدليل الذي ورد في ذلك؟

Terjemahan: "Wahau guru kami, pohon izin lagi, apakah pula hukum solat taubat? Dan adakah Sahih dalil yang datang berkenaannya?"

Maka jawab Syaikhuna Maher Abul Harith:

الصلاة يهرع لها في كل نازلة ومنها الذنب،  وتخصيص الحديث ضعيف لكن الصلاة مأمور بها بكل مكروه

Terjemahan: "Solat, digesa melakukannya pada setiap musibah, dan antara musibah itu ialah melakukan dosa. Dan pengkhususan (yang disebut berkenaan solat taubat dalam) hadith itu adalah Dha`if. Walau bagaimanapun, solat itu sendiri adalah diperintahkan untuk melakukannya pada setiap kejadian yang dibenci (iaitu musibah)"

Mendapat jawapan Syaikhuna Maher ini, maka daku meneruskan lagi diskusi seraya bertanya lagi: 

احسن الله اليكم شيخنا، وما رايكم بصلاة تسابيح؟ قال بعض انه لا يشرع والحديث فيه باطل

Terjemahan: "Moga Allah melimpahkan kebaikan kepadamu wahai guru kami, apakah pendapat kamu berkenaan solat tasbih? Kata sesetengah ahli ilmu ianya tidak disyariatkan dan hadithnya Batil"

Maka jawab Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl:

لا نصليها والحديث منكر

Terjemahan: "Tidak mengamalkannya, dan hadithnya Munkar" 

Maka daku menutup diskusi ku pada petang itu dengan berkata: 

احسن الله اليكم شيخنا، وبارك الله فيكم

Terjemahan: "Moga Allah melimpahkan kebaikan buatmu wahai guru kami, serta moga Allah memberkatimu"


~ Fathi al-Sakandary ~

| | Read More »

[Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy] Periwayatan Musalsal 'Imamah (serban)


Gambar hiasan

Soalku kepada Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy: 
Periwayatan Musalsal 'Imamah (serban)

Pada 30 Januari 2014, daku telah bertanya kepada guru kami Syaikhuna al-Muhaddith al-Musnid Dr. Waleed Idris al-Sakandary al-Meneesy, antara ulama hadith dan musnid besar zaman kita, beliau meriwayatkan dari lebih 80 guru, jika tidak ratus guru. 

Dari beliau juga saya riwayatkan beberapa musalsalat semisal musalsal bil awwaliyah, musalsal bil mahabbah, musalsal bi qira-ah surah al-kawthar, musalsal bi qira-ah surah al-Saaf, musalsal bil musafahah, serta musalsal bil hanabilah. 

Soalku: 

"Syaikhuna al-Karim, adakah benar wujud periwayatan musalsal memakai 'imamah (serban) dikalangan para imam hadith zaman berzaman sejak Salaf?" 

Maka jawab Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy: 

لا لا يوجد إنما هي من خزعبلات الصوفية...وإسنادها مكذوب

Terjemahan: "Tidak, tidak wujud, ianya adalah rekaan karut sufi...dan sanadnya adalah palsu dusta" 

Saya juga bertanya hal yang sama kepada Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl, Syaikhuna 'Umar al-Muqbil serta Syaikhuna Muhammad al-Amien, kesemua mereka tidak mengetahui wujudnya amalan periwayatan musalsal memakai 'imamah (serban) dikalangan para imam hadith, khusus imam-imam salaf mutaqaddimin, berbeza dengan musalsalat seperti musalsal bil awwaliyah, musalsal bil mahabbah, musalsal bi qira-ah surah al-kawthar, musalsal bi qira-ah surah al-Saaf, musalsal bil dimashqiyyin, musalsal bil misriyyin, musalsal bil jutha' 'alal rukbatain dan lainnya yang maklum diketahui mereka yang melazimi sama' hadith. 


~ Fathi al-Sakandary ~

| | Read More »

[Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy] Periwayatan Musalsal 'Imamah (serban)

Gambar hiasan
|| Soalku kepada Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy: Periwayatan Musalsal 'Imamah (serban) || 

Pada 30 Januari 2014, daku telah bertanya kepada guru kami Syaikhuna al-Muhaddith al-Musnid Dr. Waleed Idris al-Sakandary al-Meneesy, antara ulama hadith dan musnid besar zaman kita, beliau meriwayatkan dari lebih 80 guru, jika tidak ratus guru. 

Dari beliau juga saya riwayatkan beberapa musalsalat semisal musalsal bil awwaliyah, musalsal bil mahabbah, musalsal bi qira-ah surah al-kawthar, musalsal bi qira-ah surah al-Saaf, musalsal bil musafahah, serta musalsal bil hanabilah. 

Soalku: 

"Syaikhuna al-Karim, adakah benar wujud periwayatan musalsal memakai 'imamah (serban) dikalangan para imam hadith zaman berzaman sejak Salaf?" 

Maka jawab Syaikhuna al-Musnid Waleed al-Meneesy: 

لا لا يوجد إنما هي من خزعبلات الصوفية...وإسنادها مكذوب

Terjemahan: "Tidak, tidak wujud, ianya adalah rekaan karut sufi...dan sanadnya adalah palsu dusta" 

Saya juga bertanya hal yang sama kepada Syaikhuna Maher Yasin al-Fahl, Syaikhuna 'Umar al-Muqbil serta Syaikhuna Muhammad al-Amien, kesemua mereka tidak mengetahui wujudnya amalan periwayatan musalsal memakai 'imamah (serban) dikalangan para imam hadith, khusus imam-imam salaf mutaqaddimin, berbeza dengan musalsalat seperti musalsal bil awwaliyah, musalsal bil mahabbah, musalsal bi qira-ah surah al-kawthar, musalsal bi qira-ah surah al-Saaf, musalsal bil dimashqiyyin, musalsal bil misriyyin, musalsal bil jutha' 'alal rukbatain dan lainnya yang maklum diketahui mereka yang melazimi sama' hadith. 


~ Fathi al-Sakandary ~

| | Read More »

Tidak sunnah memberi nasihat setiap hariGambar hiasan: Manuskrip Sahih Muslim yang ditulis pada 261H, 
disimpan di perpustakaan Universiti Raja Sa'ud, Arab Saudi


Tidak sunnah memberi nasihat setiap hari

Telah menjadi 'trend' di sekolah-sekolah atau universiti-universiti, pihak AJK persatuan pelajar mengadakan sesi nasihat agama yang mereka namakan tazkirah di hadapan kelas atau dewan kuliah, sesi ini dilakukan setiap hari dan biasanya pada waktu pagi, setiap hari akan ada pelajar tampil ke hadapan memberi nasihat (tazkirah). 

Saya termasuk antara mereka yang tidak suka akan fenomena memberi tazkirah setiap hari ini, kerana ianya hanya akan membuatkan para hadirin bosan. Islam menyukai sederhana, dan ini termasuklah bersederhana dalam memberi nasihat dan peringatan, memilih hanya 1 hari untuk sesi tazkirah yang berkualiti (yang bebas dari dongengan dan hadith-hadith palsu serta bikin pandai) lebih baik dari memberi tazkirah setiap hari yang akhirnya hanya membawa kepada bosan, lebih parah lagi jika ia sarat dengan hadith-hadith Dha'if dan Palsu serta Tiada Asalnya, serta bercakap menggunakan otak sendiri tanpa merujuk kalam 'ulama muktabar. 

Hal ini pernah diajukan kepada sahabat besar Nabi, 'Abdullah ibn Mas'ud sebagaimana yang direkodkan al-Bukhari dan Muslim dalam kedua Sahih mereka, berkata Syaqiq Abi Wail: 

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نُحِبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيهِ وَلَوَدِدْنَا أَنَّكَ حَدَّثْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ أُمِلَّكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا


Terjemahan: 

"Adalah ‘Abdullah bin Mas’ud memberi tazkirah (nasihat) kepada kami semua pada setiap hari khamis, lalu suatu hari ada seorang berkata kepadanya, “Wahai Aba 'Abd al-Rahman, saya menyukai tazkirah kamu, ingin sekali saya kalau tuan dapat memberikan tazkirah kepada kami setiap hari”. Maka Ibn Mas'ud menjawab, “Sesungguhnya, tiada apa yang menghalang aku dari memberi kamu tazkirah setiap hari kecuali tidak suka kamu semua menjadi jemu dan bosan (akibat mendengar tazkirah setiap hari), sesungguhnya Nabi SAW mengintai-ngintai waktu dalam hari-hari (1 hari dalam seminggu) untuk memberikan nasihat kepada kami kerana bimbangkan kami menjadi jemu dan bosan"

[Hadith dikeluarkan al-Bukhari dan Muslim, dalam kitab Sahih mereka berdua yang merupakan dua kitab yang paling sahih selepas al-Qur'an]
~ Fathi al-Sakandary, Iskandariah, Mesir ~

| | Read More »

Puasa 'Asyura (10 Muharram), amalan jahiliyyah serta syariat Musa yang dikekalkan Muhammad
 Puasa 'Asyura (10 Muharram), amalan jahiliyyah serta syariat Musa yang dikekalkan Muhammad 

Oleh: Fathi al-Sakandary

Puasa pada 10 Muharram kelendar Hijrah ('Asyura) ialah antara puasa tathawwu' (sunat) yang disyariatkan Islam, bahkan mengandungi fadhilat (ganjaran kelebihan) yang besar, berkata Abu Qatadah al-Ansari:

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ»
Terjemahan: 
“Rasulullah ditanya berkenaan puasa pada hari ‘Asyura, maka baginda bersabda: “Ia menghapuskan dosa-dosa (iaitu dosa kecil -pent) untuk setahun yang lalu.”[Dikeluarkan Muslim, no. 1162]
Amalan berpuasa pada 10 Muharram ini telah lama dilakukan oleh para penduduk musyrik 'arab jahiliyyah, bahkan Nabi sendiri telah berpuasa 'Asyura sejak sebelum baginda menjadi Nabi lagi, berkata 'Aishah: 

«كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»

Terjemahan: 

"Kaum musyrik Quraisy telah berpuasa pada hari ‘Asyura (10 Muharram) sejak zaman jahiliyah, begitu juga Rasulullah SAW telah berpuasa ‘Asyura (iaitu sejak sebelum menjadi Rasul -pent). 

Ketika baginda tiba di Madinah, maka baginda berpuasa ‘Asyura dan memerintahkan para Sahabat untuk berpuasa ( iaitu sebagai puasa wajib -pent). 

Kemudian ketika puasa Ramadhan diwajibkan, beliau meninggalkan kewajipan puasa hari ‘Asyura. Maka sesiapa yang mahu berpuasa dia boleh berpuasa ‘Asyura,sesiapa yang tidak mahu berpuasa maka  dia boleh tidak berpuasa.” [Dikeluarkan al-Bukhari, no. 2002]

10 Muharram juga adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Nya Musa dan Harun dari kecaman Fir'aun (pemerintah Mesir) zamannya yang kejam, hingga Musa berpuasa dan diikuti pengikutnya sebagai tanda syukur. 

Berkata Ibn 'Abbas: 


 قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Terjemahan: 

“Nabi tiba di Madinah, maka baginda melihat penduduk Yahudi berpuasa hari ‘Asyura. Baginda bertanya kepada mereka: “apa ini?”

Mereka menjawab, “Ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini.”

Maka Nabi pun bersabda, “Saya lebih layak atas Nabi Musa dibandingkan kamu semua.” Maka baginda pun berpuasa ‘Asyura dan memerintahkan para Sahabat untuk berpuasa ‘Asyura (iaitu Nabi menjadikan puasa 'asyura sebagai puasa wajib hinggalah Ramadhan disyariatkan, maka kewajipan 'Asyura dibatalkan - pent) ” [Dikeluarkan al-Bukhari, no. 2204 dan Muslim, no. 1130]

Bahkan Nabi juga mensyariatkan kaum muslimin turut berpuasa pada 9 Muharram, agar tampak berbeza dari kaum musyrik Yahudi. Berkata 'Abdullah ibn 'Abbas:

 حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Terjemahan: 

“Ketika Rasulullah melakukan puasa ‘Asyura dan memerintahkan para Sahabat untuk turut berpuasa ‘Asyura, maka para Sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, ia adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani.” 

Maka baginda pun bersabda, “Jika begitu, pada tahun akan datang kita akan berpuasa juga pada hari kesembilan, insyaAllah.” Berkata perawi: namun belum sempat tahun berikutnya datang, Rasulullah telah wafat.” [Dikeluarkan Muslim, no. 1134] 


~ Fathi al-Sakandary ~ 
Kamp Caesar, Iskandariah, Mesir
11 November 2013 / 8 Muharram 1435H

| | Read More »

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign