Antara guru-guruku

| |
Antara guru-guru yang daku menuntut ilmu dengan mereka. Moga Allah memelihara para masyaikhana.


Guru-guru dalam ilmu hadith, usul hadith serta ijazah hadith:

1- Syaikh al-Muhaddith al-Musnid Abu Muhammad Ahmad Shihatah al-Alfy al-Sakandary (Iskandariah, Mesir)

(Guru yang paling banyak di dampingi dalam hadith, mengikuti kelas-kelas, daurah serta majlis sama' beliau di masjid Imam al-Bukhari, 'Asafirah, Iskandariah juga di Markaz Thaqafah al-Islamiy, al-'Agamy, Iskandariah. Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Jami' al-Tirmizi, Sahih al-Bukhari, Musnad Ahmad, Alfiyyah al-Iraqi, dan lain-lain)

2- Syaikh al-Muhaddith Abu Muadz Thariq Iwadullah (Qaherah, Mesir)

(Mengikuti kelas hadith beliau di masjid 'Aziz Billah, Qaherah. Serta daurah khusus selok-belok serta teknik mentahqiq hadith di Ma'had Dr. Jamil Ghazi, banyak menela'ah kitab-kitab beliau seperti Syarah Lughatul Muhaddith, Syarah Nuzhat al-Nazor, Syarah Ulum al-Hadith dan sebagainya)

3- Syaikh al-Muhaddith 'Abdul 'Aziz Marzuq at-Tharifi (Arab Saudi)

(Mengikuti kelas-kelas beliau ketika beliau berada di Mesir, antaranya kelas khas Dhawabit Ulum Hadith serta lain-lain di Masjid Bilal bin Rabah, Qaherah, juga kelas beliau di Masjid Imam al-Bukhari, Tanta, biasa bertanya soalan-soalan kepada beliau berkait hadith dan menela'ah kitab-kitab beliau)

4- Syaikh al-Muhaddith Ahmad Zakariya (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas hadith beliau di Ma'had al-Furqan, Mustafa Kamil, Iskandariah)

5- Syaikh al-Muhaddith Dr. Hatem Syarif al-Awni (Arab Saudi)

(Mengikuti serta mengkhatamkan kelas Syarah al-Mugizoh al-Zahabi bersama beliau secara online, serta biasa bertanyakan soalan-soalan hadith kepada beliau menerusi e-mail, serta banyak menela'ah kitab-kitab beliau)

5- Syaikh al-Muhaddith Abul Harith Dr. Maher al-Fahl (Iraq)

(Memperoleh ijazah-ijazah dari beliau seperti Al-Sahihain, Sunan Arba'ah, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, al-Qur'an, dan lain-lain, serta biasa bertanyakan soalan-soalan hadith kepada beliau menerusi e-mail, serta banyak menela'ah kitab-kitab beliau terutamanya kitab al-Jami' Fi al-'Ilal wa al-Fawaid)

6- Syaikh Dr. Muhammad Ismail al-Muqaddam (Iskandariah, Mesir)

(Menghadiri sama' serta memperoleh ijazah kitab Syamail Al-Nabi karya Imam al-Tirmizi dari beliau, serta mengikuti kelas-kelas beliau di masjid Hatem,Samouha, Iskandariah serta masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

7- Syaikh al-Muhaddith Abu Hasf al-Musnady Muhammad Kamil al-Athary (Qaherah, Mesir)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

8- Syaikh al-Muhaddith Abi Ahmad Hasan Mustafa al-Warraqi al-Misri (Qaherah, Mesir)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

9- Syaikh al-Muhaddith Abi Ya'qub 'Abdul 'Aathi Muhyi Ahmad al-Syarqawi (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti daurah selok-belok mentahqiq manuskrip kitab-kitab turath di masjid al-Fath, Iskandariah, serta memperoleh ijazah dari beliau)

10- Syaikh al-Musnid 'Abdulrahman 'Allawi al-Habasyi

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

11- Syaikh al-Musnid Hafez ThanaAllah al-Zahidi

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, serta lain-lain)

12- Syaikh al-Musnid al-Syuja' Abadi (Pakistan)

(Mengikuti kelas beliau secara online menerusi Ghurfah Ibn Solah, serta mempunyai ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah dan lainnya)

13- Syaikh al-Muhaddith Abu Ishaq Sa'd al-Deen Muhammad Kamil Raziqihi Husein (Arab Saudi)

(Memperoleh ijazah khusus semia kitab-kitab serta riwayat-riwayat Imam al-Suyuthi dari beliau)

14- Syaikh al-Musnid Muhammad al-Saed Bayomi Zaghloul (Albania, Mesir, Madinah) 

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

15-  Syaikh al-Musnid Yusof al-'Atoum (Jordan)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

16- Syaikh al-Musnid Abul Hajjaj Yusuf 'Allawi (Jordan)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

17- Syaikh al-Muhaddith al-Musnid Abu 'Abdurrahman Muhammad Rafiq al-Thahir (Pakistan)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

18- Syaikh al-Musnid Muhammad Soleh al-Rifae (Dimashq)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

19- Syaikh al-Musnid 'Abdullah bin 'Arif al-Tamimi al-Iraqi (Iraq)

(Memperoleh ijazah kitab Arba'in al-Nawawi dari beliau)

20- Syaikh al-Muhaddith 'Emad al-Janabi (Iraq)

(Memperoleh ijazah-ijazah hadith dari beliau seperti Kutub Sittah, Manzumat, serta lain-lain)

21- Syaikh al-Musnid 'Adlan Abdul Aziz (Malaysia)

(Mengikuti kelas-kelas beliau di Malaysia, serta mempelajari ilmu hadith secara persendirian dengan beliau di Malaysia)

22- Syaikh al-Musnid Anwaruddin Abdul Wahhab (Malaysia)

(Banyak bertanya soalan-soalan hadith kepada beliau serta banyak mendapat bimbingan beliau)

Guru dalam ilmu fiqh, usul fiqh, dan ijazah fiqh:

1- Syaikh Dr. Abdel Azeem Badawi (Iskandariah, Mesir)

(Mempelajari fiqh bersama beliau di Markaz Thaqafah al-Islamiy, serta mendapat ijazah fiqh kitab al-Wajiz Fi Fiqh al-Sunnah dari beliau)

2- Syaikh Dr. Muhammad Ismail al-Muqaddam (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

3- Syaikh Dr. Yaser Borhamy (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh di masjid al-Taqwa, Sidi Bisyr, Iskandariah)

4- Syaikh Nader Bakkar (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh di masjid Syaikhul Islam Ibn Taimiah, Moaskar/camp caesar, Iskandariah)

5- Syaikh Dr. 'Alaa Qasim (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh di Ma'had al-Furqan, Mustafa Kamil, Iskandariah)

6- Syaikh Dr. Muhammad Mustafa Abdul Majid (Islandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas syarah Fiqh Muyassar bersama beliau di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

7- Syaikh Ahmad al-Sayyid (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas usul fiqh beliau di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

8- Syaikh Dr. Mohd Asri Zainul Abidin (Malaysia)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh sekitar Selangor, Malaysia)

9- Syaikh Dr. Maszlee Malik (Malaysia)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh dan usul fiqh di Malaysia, juga pernah mengikuti usrah di bawah beliau sebagai naqib)

10- Syaikh Fikri Alamghiri (Malaysia)

(Pernah mengikuti kelas syarah kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq oleh beliau)

11- Syaikh al-Thayyar Hafiz Firdaus Abdullah (Malaysia)

(Biasa mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh, serta banyak menela'ah kitab-kitab karangan beliau)

12- Syaikh Hussein Yee (Malaysia)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam fiqh di Malaysia)


Guru-guru dalam ilmu aqidah dan manhaj:

1- Syaikh Dr. Muhammad Ismail al-Muqaddam (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam aqidah di masjid Hatem, Samouha, Iskandariah)

2-Syaikh Dr. Yaser Borhamy (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam aqidah di masjid al-Taqwa, Sidi Bisyr, Iskandariah, juga syarah kitab Minnatur Rahman di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

3- Syaikh Muhammad al-Qadhi (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas-kelas beliau dalam aqidah di Ma'had al-Furqan, Iskandariah, Mesir)

4- Syaikh Redha Thabit (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau dalam aqidah (qadaya iman wal kufr) di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

5- Syaikh Hesyam al-Asyqar (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau dalam qadaya fikriyah di Ma'had al-Furqan, Islandariah)

6- Syaikh Ir. Abdel Moneim al-Shahat (Islandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau berkisar 'Amal Jamaie di masjid al-Fath, Iskandariah, Mesir)

Guru-guru dalam ilmu sirah:

1- Syaikh Dr. Ahmed Farid (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti serta mengkhatamkan syarah kitab Waqafat Tarbawiyah Ma'a Sirah Nabawiyah karangan beliau di masjid al-Fath, Mustafa Kamil, Iskandariah)

2- Syaikh al-'Arabi al-Sa'adani (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau dalam sirah di Ma'had al-Furqan, Islandariah)

Guru-guru dalam tajwid al-Qur'an dan tafsir al-Qur'an: 

1- Syaikh Dr. Yaser Abdel Qawi (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau dalam tafsir syarah kitab Asyar al-Tafasir karya Imam al-Jazairi, di Ma'had al-Furqan, Islandariah)

2- Syaikh 'Abdul Nizham Husein (Iskandariah, Mesir)

(Mengikuti kelas beliau dalam tajwid al-Qur'an di Ma'had al-Furqan, Islandariah)

Posted by Abu Ismaaeel Fathi on 6:59 PM. Filed under .

1 comments for "Antara guru-guruku"

  1. serratus_anterior

    Saya ada menghantar private message kepada anda di al-fikrah.net

Leave a reply

Copyright 2009 Simplex Celebs · All rights reserved · Designed by SimplexDesign